Το έργο με τίτλο "Network creation and promotion of castles" και ακρωνύμιο "NetCastle" υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2007 – 2013 και εντάσσεται στην Προτεραιότητα 2 - Προώθηση και αειφόρος ανάπτυξη του περιβάλλοντος και των φυσικών και πολιτιστικών πόρων 2.2- Προώθηση και προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25%.

Το έργο αφορά στην ανάδειξη και προώθηση ενός κοινού πολιτιστικού προϊόντος στην διασυνοριακή περιοχή προκειμένου να ενισχύσει την τουριστική βιομηχανία με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και του ηλεκτρονικού τουρισμού. Η χρήση των νέων τεχνολογιών αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την υλοποίηση του έργου, η οποία θα καταστήσει την περιοχή πόλο έλξης τουρισμού, αλλά και θα διαδώσει αποτελεσματικά την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής. Ειδικότερα, το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου για την προβολή και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των ιστορικών κάστρων των στοχευμένων περιοχών. Το έργο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει στο χρήστη πολύ-πολιτισμική και εκπαιδευτική εμπειρία με τη χρήση κατάλληλα προσαρμοσμένων καινοτόμων διαδραστικών βιωματικών υπηρεσιών.

Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι:
 • Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής
 • Ψηφιοποίηση πληροφοριών που θα συλλεχθούν όσον αφορά ιστορικά μνημεία της περιοχής
 • Ανάπτυξη εφαρμογής εικονικών περιηγήσεων μέσα στο χωροχρόνο με τη χρήση 3D αναπαραστάσεων των ιστορικών μνημείων
 • Αύξηση του τουρισμού στην περιοχή
 • Αναβάθμιση τουριστικών υπηρεσιών και πολιτιστική αναβάθμιση του τουρισμού (e-tourism)
 • Διαφοροποίηση των κάστρων από άλλα κλασικά αρχαία μνημεία
 • Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της τοπικής επιστημονικής κοινότητας
 • Ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών μεθόδων για όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες, μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών
 • Πολιτιστική εκπαίδευση των νέων
 • Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των 2 χωρών για την αντιμετώπιση ενός κοινού προβλήματος
 • Προώθηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών


 • Το NetCastle Data Portal παρέχει πρόσβαση σε σύνολα ανοικτών δεδομένων που σχετίζονται με τους στόχους του έργου. Στόχος είναι να αυξηθεί η πρόσβαση σε υψηλής αξίας, μηχαναγνώσιμα σύνολα δεδομένων μέσω της παροχής ενιαίων υπηρεσιών καταλογογράφησης, ευρετηρίασης, αποθήκευσης, αναζήτησης και διάθεσης δεδομένων και πληροφοριών του έργου, καθώς και διαδικτυακές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τρίτα υπολογιστικά συστήματα.

  Ειδικά όσον αφορά στα γεωχωρικά δεδομένα, έχει αναπτυχθεί ειδικός κόμβος που επιτρέπει την εξεύρεση, θέαση και τηλεφόρτωση γεωχωρικών δεδομένων του έργου σύμφωνα με τα πρότυπα και τις οδηγίες της οδηγίας Inspire και του Νόμου 3882/2010, καθώς επίσης και τη χρήση του κόμβου για συνδυαστική χρήση των δεδομένων με αυτά άλλων φορέων που προσφέρονται με αντίστοιχη λογική πρόσβασης, δηλαδή μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

  Θεσμικό Πλαίσιο

  Το NetCastle Data Portal αποτελεί και εργαλείο υλοποίησης της πολιτικής ανοικτών δεδομένων, κατ' εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, μετά και την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη συγκεκριμένη δράση είναι:
  1. Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις».
  2. Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
  3. Αιτιολογική έκθεση Ν. 4305/2014.
  4. Αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/407/8.1.2015 εγκύκλιος με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄ ) σχετικά με την «ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, την τροποποίηση των διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου του ν. 3448/2006, προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα». (ΑΔΑ: ΩΩΡΜΧ-ΜΒΛ).
  5. Αριθ. ΔΗΔ. Φ./ 19710/16.6.2015 εγκύκλιο (ΑΔΑ:7ΧΩΨ465ΦΘΕ-Β2Ι) με θέμα «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα σύμφωνα με το κεφ. Α΄ του Ν. 4305/2014».